Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sâu thăm thảm, sâu như vực thẳm, sâu không dò được
  abyssal depth
  chỗ biển sâu nhất
  (thuộc) biển thẳm
  abyssal mund
  bùn biển thẳm