Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfathomed /'ʌn'fæðəmd/  

  • Tính từ
    chưa dò (vực sâu, sông sâu...)
    chưa hiểu thấu (điều bí mật...)
    khó dò, khó hiểu (tính tình...)