Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexhaustible /,inig'zɔ:stəbl/  

 • Tính từ
  không thể kiệt, vô tận
  an inexhaustible supply of something
  một nguồn cung cấp vô tận
  my patience is not inexhaustible
  lòng kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có hạn thôi

  * Các từ tương tự:
  inexhaustibleness