Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không mệt mỏi
  a tireless fighter against injustice
  một người đấu tranh không mệt mỏi, chống bất công

  * Các từ tương tự:
  tirelessly