Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfailing /ʌn'feiliŋ/  

 • Tính từ
  không bao giờ hết; liên tục (nói về một cái tốt)
  with unfailing interest
  với lòng quan tâm liên tục
  tin cậy được, chắc chắn
  unfailing cooperation
  một sự hợp tác tin cậy được

  * Các từ tương tự:
  unfailingly, unfailingness