Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfailingly /ʌn'feiliŋli/  

  • Phó từ
    luôn luôn, lúc nào cũng
    unfailingly courteous
    lúc nào cũng lịch sự