Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexhaustibleness /'inigzɔ:stə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không bao giờ hết được, sự vô tận
    sự không mệt mỏi, sự không biết mệt