Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefatigable /,indi'fætigəbl/  

 • Tính từ
  không biết mệt mỏi
  indefatigable workers
  những công nhân không biết mệt mỏi
  an indefatigable campaigner for civil rights
  một người đấu tranh không biết mệt mỏi cho quyền công dân

  * Các từ tương tự:
  indefatigableness