Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indeterminate /,indi'tɜ:minət/  

 • Tính từ
  không thể xác định được
  không thể giải quyết được (vụ tranh chấp…)
  Tính từ
  không rõ, mơ hồ
  a sort of indeterminate colourhalfway between grey and brown
  một thứ màu không rõ, nửa xám nửa nâu
  (toán học) vô định
  indeterminate equation
  phương trình vô định

  * Các từ tương tự:
  indeterminately, indeterminateness