Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwearying /n'wi rii/  

  • Tính từ
    không mệt mỏi, kiên cường