Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unflagging /,ʌn'flægiŋ/  

 • Tính từ
  không mệt mỏi, không nao núng
  unflagging zeal
  bầu nhiệt huyết không nao núng
  listen with unflagging attention
  nghe với sự chú ý không mệt mỏi

  * Các từ tương tự:
  unflaggingly