Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrestricted /' nris'triktid/  

  • Tính từ
    không bị hạn chế
    không hạn chế tốc độ (đường giao thông)