Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không mệt mỏi
  untiring campaigners for peace
  những người đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình
  she is untiring in her efforts to help the homeless
  bà ta tỏ ra không mệt mỏi trong việc cố gắng giúp đỡ những người vô gia cư

  * Các từ tương tự:
  untiringly