Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perseverant /pə:si'viərənt/  

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) kiên nhẫn, kiên trì; bền gan, bền chí