Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untiringly /ʌn'taiəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] không mệt mỏi