Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tận tụy, tận tâm
  a dedicated teacher
  một thầy giáo tận tụy
  chuyên dụng
  a dedicated word processor
  bộ xử lý từ chuyên dụng

  * Các từ tương tự:
  dedicated computer, dedicated memory, dedicatedly