Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogged /'dɒgəd/  /'dɔ:gəd/

  • Tính từ
    bền bỉ; ngoan cường

    * Các từ tương tự:
    doggedly, doggedness