Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persevering /,pɜ:si'viəriη/