Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ăn ngấu nghiến
  con sư tử ăn ngấu nghiến con hươu
  đọc ngấu nghiến; nhìn hau háu
  cô ta đọc ngấu nghiến cuốn truyện trinh thám mới
  tàn phá, thiêu hủy
  lửa đã thiêu hủy một vùng rừng rộng lớn

  * Các từ tương tự:
  devouring, devouringly