Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (-mm)
  nhồi, nhét, tọng
  cram one's mouth with food; cram food into one's mouth
  tọng thức ăn vào mồm
  the room is fullwe can't cram any more people
  căn phòng đầy ắp người rồi, ta không thể nhét thêm ai vào nữa
  cửa hàng ăn ấy đã chật ních người
  (+ for) [học] nhồi sọ
  cram for a chemistry test
  học nhồi sọ để luyện thi môn hóa học
  cram pupils
  nhồi sọ cho học trò

  * Các từ tương tự:
  cram-full, crambo, Cramer's Rule, cramfull, crammer, cramp, cramp-fish, cramp-iron, cramped