Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cramp-iron /'kræmp,aiən/  

  • Danh từ
    thanh kẹp, má kẹp ((như) cramp)