Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quy tắc Cramer's
    Là phương pháp dùng để giải hệ phương trình tuyến tính đồng thời