Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cramfull /'kræmfʊl/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) (thường vị ngữ)
    đầy ắp, đầy tràn
    cramfull of people
    đầy ắp người