Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cram-full /'kræm'ful/  

  • Tính từ
    chan chứa, đầy tràn, đầy không nhồi vào đâu được nữa