Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lít nhít khó đọc (chữ viết)
    chật chội
    chỗ ở của chúng tôi khá chật chội