Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incommodious /,iŋkə'məʊdiəs/  

  • Tính từ
    bất tiện

    * Các từ tương tự:
    incommodiously, incommodiousness