Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nôn, mửa
  nó ăn gì nôn ra hết
  phun, nhả
  ống khói nhà máy nhả khói
  Danh từ
  chất nôn mửa ra

  * Các từ tương tự:
  vomiter, vomitive, vomitory, vomitting, vomiturition