Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    nôn oẹ