Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    nôn oẹ
    Danh từ
    sự nôn oẹ