Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    barfs; barfed; barfing
    [no obj] US informal :vomit

    * Các từ tương tự:
    barfly