Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vomiturition /vɔmitjuə'riʃn/  

  • Danh từ
    (y học) sự ợ