Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thức ăn; thực phẩm
  ta không thể tồn tại lâu mà không có thức ăn và nước uống
  thực phẩm đông lạnh
  food for thought
  vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc

  * Các từ tương tự:
  Food and Agriculture Organization (FAO), food chain, food poisoning, food processor, food value, food-card, food-fish, food-stuff, food-vacuole