Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+out, up) nôn, mửa
  nôn ra chậu
  nó nôn ra hết những gì đã ăn trong bữa ăn
  (+ out, forth) phun ra
  dung nham phun ra từ núi lửa
  núi lửa phun dung nham lỏng ra

  * Các từ tương tự:
  spewing