Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phọt ra
  máu phọt ra từ vết thương
  (+ over) tuôn ra hàng tràng, bộc lộ tràn trề
  bà mẹ trẻ tuôn ra hàng tràng lời nựng con
  Danh từ
  sự phọt ra
  a gush of anger
  cơn giận đùng đùng

  * Các từ tương tự:
  gusher, gushily, gushiness, gushing, gushingly, gushy