Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effusion /i'fju:ʒn/  

 • Danh từ
  sự trào ra
  an effusion of blood
  sự trào máu ra, sự đổ máu
  (nghĩa bóng) sự dạt dào (tình cảm…)
  sự dạt dào tình cảm trong thư tình