Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blather /'blæðə[r]/  

 • Động từ
  (cách viết khác blether)
  nói ba láp
  Danh từ
  (cách viết khác blether)
  chuyện ba láp

  * Các từ tương tự:
  blatherer, blatherskite