Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blatherskite /'bləðəskeit/  

  • Danh từ
    (thông tục) người hay nói huyên thiên, người lắm lời, người hay ba hoa