Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dạt dào [tình cảm]
    những lời cảm ơn dạt dào tình cảm của cô ta đã làm mọi người bối rối

    * Các từ tương tự:
    effusively, effusiveness