Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, about)
  tán chuyện
  nó tán chuyện về công việc của nó
  Danh từ
  cuộc tán chuyện

  * Các từ tương tự:
  natterjack, nattery