Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ebullient /i'bʌljənt/ /i'bʊliənt/  

  • Tính từ
    sôi sổi; sôi động

    * Các từ tương tự:
    ebulliently