Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng jet aircraft) máy bay phản lực
  tia (máu, nước, hơi)
  vòi (ống nước…)
  Động từ
  đi máy bay phản lực
  jet [something] from (out of) something, jet [something] out
  làm phọt ra, làm vọt ra thành tia
  Danh từ
  chất huyền
  as black as jet
  đen như hạt huyền

  * Các từ tương tự:
  jet engine, jet lag, jet propulsion, jet set, jet-black, jet-fighter, jet-lagged, jet-plane, jet-propelled