Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet propulsion /'dʒetprə'pʌl∫n/  

  • Danh từ
    sự đẩy bằng phản lực