Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-propelled /'dʒetprə'peld/  

  • [đẩy bằng động cơ] phản lực
    jet-propelled plane
    máy bay phản lực