Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cơ mệt mỏi sau một chuyến bay đường dài

    * Các từ tương tự:
    jet-lagged