Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-lagged /'dʒet 'lægd/  

  • Tính từ
    mệt mỏi sau một chuyến bay đường dài