Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jet-plane /'dʤetplein/  

  • Danh từ
    máy bay phản lực