Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay bộc lộ, hay thổ lộ (tình cảm...); vồn vã