Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vòi (ấm tích)
  ống máng, ống xối (ở mái nhà)
  tia chất lỏng phọt ra
  up the spout
  (khẩu ngữ) vô vọng; tan vỡ; hỏng bét
  kế hoạch đi nghỉ của tôi thế là hỏng bét
  (tiếng lóng, nghĩa xấu) có mang
  Động từ
  phun ra, [để] phọt ra (nói về chất nước)
  nước phọt ra từ một ống nước vỡ
  một ống nước vỡ phun nước ra (để nước phọt ra)
  vết thương phọt máu
  phun nước ở đầu (nói về cá voi)
  (khẩu ngữ, thường xấu) tuôn ra (hàng tràng lời nói)
  tuôn ra hàng tràng lời khuyên thừa

  * Các từ tương tự:
  spout-hole, spouter, spouting, spoutless