Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speechify /'spi:t∫ifai/  

  • Động từ
    (-speechified) (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu)
    nói như diễn thuyết, nói khoa trương