Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maunder /'mɔ:ndə[r]/  

 • Động từ
  (+on) nói lan man, nói không mạch lạc
  anh say rượu ngồi đó kể lan man về những điều lo lắng của mình
  (+ about) đi lại vẩn vơ
  don't just maunder aboutdo some work
  đừng đi lại vẩn vơ nữa, làm việc gì đi chứ!

  * Các từ tương tự:
  maunderer